محصولات

داروسازی ثنامد > آ.اس.آ+ویتامین ث

آ.اس.آ+ویتامین ث

 

10 قرص جوشان
هر قرص حاوی:

استیل سالیسیلیک اسید : 400 میلی گرم  اسکوربیک اسید: 240 میلی گرم سدیم ساخارین(به عنوان شیرین کننده): 12/5 میلی گرم