المان محصولات

محصولات اجاکس همراه با اسلایدر

بستن

آ.اس.آ+ویتامین ث

10 قرص جوشان

هر قرص حاوی:

 • استیل سالیسیلیک اسید : 400 میلی گرم
 •  اسکوربیک اسید: 240 میلی گرم
 • سدیم ساخارین(به عنوان شیرین کننده): 12/5 میلی گرم
بستن

آزیترومایسین 250 و 500

6 و 48 کپسول/قرص روکش دار خط دار 250 میلی گرم

30 قرص روکش دار  خط دار 500 میلی گرم

هر قرص حاوی:

 • آزیترومایسین(به صورت دی هیدارت)
 
بستن

آسیکلوویر 400

30 قرص خط دار

هر قرص حاوی:

 • آسیکلوویر 400 میلی گرم
بستن

آملودیپین 5 /والسارتان (160-80)

30 قرص روکش دار

هر قرص حاوی:

 • آملودیپین(به صورت بزیلات) 5میلی گرم
 • والسارتان 80 و 160 میلی گرم
بستن

آملوژین 5 و 10

100 قرص

هر قرص حاوی:

 • آملودیپین (به صورت بزیلات) 5 و 10 میلی گرم
بستن

آیروبیزین®

30 قرص

هر قرص حاوی:

 • آهن(به صورت بیس گلیسینات )  18 میلی گرم فولیک اسید 400 میکروگرم
 • زینک (گلوکونات) 11 میلی گرم
 • ویتامین ب6  : 1/3 میلی گرم
 •  ویتامین ب 12 :2/4 میکروگرم
 
سفارش آنلاین
بستن

اس سیتالوپرام 10

30 قرص روکش دار خط دار

هر قرص حاوی:

 • اس سیتالوپرام(به صورت اگزالات) : 10 میلی گرم
بستن

امگا – 3

30 سافت ژل (کپسول ژلاتینی نرم)

هر سافت ژل حاوی:

 • روغن ماهی تغلیظ شده معادل 1000 میلی گرم
 • ایکوزا پنتا انوییک اسید 180 میلی گرم
 • دوکوزا هگزا انوییک اسید 120 میلی گرم

 
سفارش آنلاین
المان محصولات

محصولات همراه با بارگذاری دکمه بیشتر

بستن

آ.اس.آ+ویتامین ث

10 قرص جوشان

هر قرص حاوی:

 • استیل سالیسیلیک اسید : 400 میلی گرم
 •  اسکوربیک اسید: 240 میلی گرم
 • سدیم ساخارین(به عنوان شیرین کننده): 12/5 میلی گرم
بستن

آزیترومایسین 250 و 500

6 و 48 کپسول/قرص روکش دار خط دار 250 میلی گرم

30 قرص روکش دار  خط دار 500 میلی گرم

هر قرص حاوی:

 • آزیترومایسین(به صورت دی هیدارت)
 
بستن

آسیکلوویر 400

30 قرص خط دار

هر قرص حاوی:

 • آسیکلوویر 400 میلی گرم
بستن

آملودیپین 5 /والسارتان (160-80)

30 قرص روکش دار

هر قرص حاوی:

 • آملودیپین(به صورت بزیلات) 5میلی گرم
 • والسارتان 80 و 160 میلی گرم
بستن

آملوژین 5 و 10

100 قرص

هر قرص حاوی:

 • آملودیپین (به صورت بزیلات) 5 و 10 میلی گرم
بستن

آیروبیزین®

30 قرص

هر قرص حاوی:

 • آهن(به صورت بیس گلیسینات )  18 میلی گرم فولیک اسید 400 میکروگرم
 • زینک (گلوکونات) 11 میلی گرم
 • ویتامین ب6  : 1/3 میلی گرم
 •  ویتامین ب 12 :2/4 میکروگرم
 
سفارش آنلاین
بستن

اس سیتالوپرام 10

30 قرص روکش دار خط دار

هر قرص حاوی:

 • اس سیتالوپرام(به صورت اگزالات) : 10 میلی گرم
بستن

امگا – 3

30 سافت ژل (کپسول ژلاتینی نرم)

هر سافت ژل حاوی:

 • روغن ماهی تغلیظ شده معادل 1000 میلی گرم
 • ایکوزا پنتا انوییک اسید 180 میلی گرم
 • دوکوزا هگزا انوییک اسید 120 میلی گرم

 
سفارش آنلاین
المان محصولات

اسلایدر محصولات

المان محصولات

محصولات برچسب شده

بستن

آ.اس.آ+ویتامین ث

10 قرص جوشان

هر قرص حاوی:

 • استیل سالیسیلیک اسید : 400 میلی گرم
 •  اسکوربیک اسید: 240 میلی گرم
 • سدیم ساخارین(به عنوان شیرین کننده): 12/5 میلی گرم
بستن

آزیترومایسین 250 و 500

6 و 48 کپسول/قرص روکش دار خط دار 250 میلی گرم

30 قرص روکش دار  خط دار 500 میلی گرم

هر قرص حاوی:

 • آزیترومایسین(به صورت دی هیدارت)
 
بستن

آسیکلوویر 400

30 قرص خط دار

هر قرص حاوی:

 • آسیکلوویر 400 میلی گرم
بستن

آملودیپین 5 /والسارتان (160-80)

30 قرص روکش دار

هر قرص حاوی:

 • آملودیپین(به صورت بزیلات) 5میلی گرم
 • والسارتان 80 و 160 میلی گرم
بستن

آملوژین 5 و 10

100 قرص

هر قرص حاوی:

 • آملودیپین (به صورت بزیلات) 5 و 10 میلی گرم
بستن

آیروبیزین®

30 قرص

هر قرص حاوی:

 • آهن(به صورت بیس گلیسینات )  18 میلی گرم فولیک اسید 400 میکروگرم
 • زینک (گلوکونات) 11 میلی گرم
 • ویتامین ب6  : 1/3 میلی گرم
 •  ویتامین ب 12 :2/4 میکروگرم
 
سفارش آنلاین
المان محصولات

محصولات همراه با فاصله

المان محصولات

محصولات همراه با بارگذاری