محصولات

داروسازی ثنامد > تولترودین ۲- ثنامد

تولترودین ۲- ثنامد

 

30 قرص روکش دار

هر قرص حاوی:

تولترودین تارترات

1 میلی گرم

2 میلی گرم