تضمین کیفیت

سیستم مدیریت کیفیت در شرکت داروسازی ثنامد مطابق مدل های بین المللی در این زمینه در برگیرنده قوانین، الزامات، فرآیندها و مستنداتی است که مراحل مختلف طول عمر یک فرآورده دارویی را در بر می گیرد. به کارگیری این سیستم به منظور بهبود کیفیت، تسهیل نوآوری و پیشرفت مداوم محصولات شرکت و تقویت ارتباط میان توسعه دارویی و فعالیت های تولیدی شرکت می باشد. واحد تضمین کیفیت به عنوان مهمترین رکن نظارتی و اجرائی مستقر در کارخانه، مسئولیت ارزیابی دوره ای کیفیت محصولات داروئی با رویکرد انطباق فرآیند ساخت با روش های مدون از پیش تعریف شده را برعهده دارد.
از مهمترین اهداف سیستم مدیریت کیفیت در شرکت ثنامد رامی توان به موارد ذیل اشاره نمود:
– تلاش برای اجرای صحیح اصول CGMP، GMP ,GSP, GLP، استانداردهای ایزو، PIC/S و …
– استقرار نظام مدیریت بهره وری در ارکان مختلف شرکت با هدف استفاده بهینه از منابع موجود، کاهش ضایعات و تولید محصولات با کیفیت
– استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای از طریق اجرای اصول و استانداردهای مربوطه
– تهیه و تدوین فرآیندها، دستورالعمل ها، روش های اجرائی استاندارد (SOPs)، نگه داری سوابق و … به منظور اطمینان از اجرای کامل QMS. به نحوی که کلیه مستندات به دقت طراحی، ثبت، توزیع، نگه داری و در زمان مقرر بازبینی گردند.
– سایر مواردی که قانونا بر عهده این واحد گذاشته شده است .